ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්ණය ගණුදෙනු මනෝමය වශයෙන් මවා ණය ගෙවීම

මනෝමය වශයෙන් මවා ණය ගෙවීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා