ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්ණය ගණුදෙනු ණය නැවත ලබාගැනීමට ඇති බලාපොරොත්තුව

ණය නැවත ලබාගැනීමට ඇති බලාපොරොත්තුව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා