ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්ණය ගණුදෙනු මෙත්තා සහගත කායකර්ම,වචීකර්ම,මනෝකර්ම

මෙත්තා සහගත කායකර්ම,වචීකර්ම,මනෝකර්ම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා