ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්ණය ගණුදෙනු සතෙක් වී ණය ගෙවන සිද්ධියක්

සතෙක් වී ණය ගෙවන සිද්ධියක් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා