ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්ණය ගණුදෙනු වංචා කර මිදිය හැකිද

වංචා කර මිදිය හැකිද යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා