ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්ණය ගණුදෙනු සමාජයට ණය ගෙවීම සිද්ධ වෙන ආකාර

සමාජයට ණය ගෙවීම සිද්ධ වෙන ආකාර යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා