ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්ණය ගණුදෙනු රජයට අසාධාරණ කිරීම

රජයට අසාධාරණ කිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා