දාන කථාපූජා මනෝමය දානය

මනෝමය දානය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා