දාන කථාදානසාංඝික දාන සාසනයට පූජා කිරීම

සාසනයට පූජා කිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close