දාන කථාදානසාංඝික දාන දානයක් හෝ වෙනත් දේ ඉල්ලා සිටීම

දානයක් හෝ වෙනත් දේ ඉල්ලා සිටීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close