නිවන් මගහේතු පල සංඛාර හේතුවලට මූලික වීම

සංඛාර හේතුවලට මූලික වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close