නිවන් මගහේතු පල සහේතුක අහේතුක

සහේතුක අහේතුක යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close