පටිච්චසමුප්පාදයඅවිද්‍යාව නුණුවනින් මෙනෙහි කිරීම නිසා හටගන්නා අවිද්‍යාව

නුණුවනින් මෙනෙහි කිරීම නිසා හටගන්නා අවිද්‍යාව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close