භාවනාවඅනාපාන සති භාවනාව ආනාපානසතිය දෙආකාරය

ආනාපානසතිය දෙආකාරය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close