භාවනාවඅනාපාන සති භාවනාව වැඩුනු ආනාපානසතිය ආවර්ජනය

වැඩුනු ආනාපානසතිය ආවර්ජනය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close