භාවනාවඅනාපාන සති භාවනාව වැඩුනු ආනාපානසතිය

වැඩුනු ආනාපානසතිය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close