භාවනාවඅනාපාන සති භාවනාව බුදුපියාණන් වහන්සේගේ ආනාපානසතිය

බුදුපියාණන් වහන්සේගේ ආනාපානසතිය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close