නිවන් මග ත්‍රිලක්‍ෂණය 491

ත්‍රිලක්‍ෂණය යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close