අභිධර්මය ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� යන පදයෙහි නිරුක්තිය සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close