අභිධර්මය ��������������������������������������������������������������� 2

��������������������������������������������������������������� යන පදයෙහි නිරුක්තිය සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close