පටිච්චසමුප්පාදය ������������������������������������������������������ 111

������������������������������������������������������ යන පදයෙහි නිරුක්තිය සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close