නිවන් මගචතුරාර්ය සත්‍යයචතුරාර්ය සත්‍යය ධර්මයේ ස්වබාවය ������������ ������������������ ������������ 2

������������ ������������������ ������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close