නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණය ������������������ ���������

������������������ ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close