අභිධර්මයචිත්තයසිත ��������� ��������� ��������������������������������� ��������������� ������������������������������

��������� ��������� ��������������������������������� ��������������� ������������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close