අභිධර්මයචිත්තයසිත ��������������� ��������������� ���������

��������������� ��������������� ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close