අභිධර්මයකර්ම ශක්තිය ��������� ������������

��������� ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close