අභිධර්මයකර්ම ශක්තිය ��������������� ������ ������������ ���������

��������������� ������ ������������ ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close