භාවනාවමෛත්‍රී ������������ ��������������������� ��������� ������������������ ��������������� ������������

������������ ��������������������� ��������� ������������������ ��������������� ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close