විශ්ව සම්භවයසූත්‍ර විග්‍රහගාථා විග්‍රහ ������������ ��������������� ���������������

������������ ��������������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close