පටිච්චසමුප්පාදයවේදනා ��������������������� ��������������� 2

��������������������� ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close