පටිච්චසමුප්පාදයවේදනා ������������������ ������������ ������������ ������ ��������������� 2

������������������ ������������ ������������ ������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close