පටිච්චසමුප්පාදයවේදනා ������������������ ������������ ������������ ������ ���������������

������������������ ������������ ������������ ������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close