පටිච්චසමුප්පාදයවේදනා ��������������������������� ��������������������� ���������������

��������������������������� ��������������������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close