පටිච්චසමුප්පාදයවේදනා ��������������������������� ��������������� 21

��������������������������� ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close