විශ්ව සම්භවයසූත්‍ර විග්‍රහ ��� ������������������������������ ��������������������� 5

��� ������������������������������ ��������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close