ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්කර්ම විෂය ��������������������� ��������������������� ��������������� ��������������� 5

��������������������� ��������������������� ��������������� ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close