පටිච්චසමුප්පාදයවේදනා ������������������ ��������������� 7

������������������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close