පටිච්චසමුප්පාදයවේදනා ��������������� ���������������

��������������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close