පටිච්චසමුප්පාදයවේදනා ������ ������ ��������� ��������������������� ������������ ��������������������� ������������������

������ ������ ��������� ��������������������� ������������ ��������������������� ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close