නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණය ������������

������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close