නිවන් මගනිවන ��������������������� ������������ 2

��������������������� ������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close