පටිච්චසමුප්පාදයජාති ������������, ������������������,������������������������,������������������������������������,....

������������, ������������������,������������������������,������������������������������������,.... යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close