පටිච්චසමුප්පාදයජාති ජාති, සංජාති,ඔක්කන්ති,අභිනිබ්බන්ති,..

ජාති, සංජාති,ඔක්කන්ති,අභිනිබ්බන්ති,.. යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close