දාන කථාදානසාංඝික දාන ������������������ ��������������������������������� ��������������������������� ������������

������������������ ��������������������������������� ��������������������������� ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close