නිවන් මගචතුරාර්ය සත්‍යය ��������������� (���������������, ������������������, ��������������� ������������������) 2

��������������� (���������������, ������������������, ��������������� ������������������) යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close