පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම් ��������������� ������������������ ������������������ ���������������������

��������������� ������������������ ������������������ ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close