විශ්ව සම්භවයසූත්‍ර විග්‍රහගාථා විග්‍රහ ��������������� ��������������� ������������

��������������� ��������������� ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close