අභිධර්මයචිත්තය ���������������, ������������������, ���������, ���������������������

���������������, ������������������, ���������, ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close