අභිධර්මයකර්ම ශක්තිය ������������ ������������

������������ ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close