අභිධර්මය ������������ ������������������������ 41

������������ ������������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close