අභිධර්මයචිත්තය ��������� ��������������������������� ������������������������ ���������

��������� ��������������������������� ������������������������ ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close